‘He did not let politics silence him’ – FMF remembers luminary Raymond Ackerman

FMF Solutions_Reduced Taxes-17

Scroll af vir Afrikaanse weergawe.

The Free Market Foundation (FMF) is saddened by news of the passing of Pick n Pay founder Raymond Ackerman, and expresses its condolences to his family and colleagues.

‘Ackerman was one of the few in business to stand up to the state during the apartheid era. He did not let politics silence him. The FMF today calls for business leaders to follow Ackerman’s good example,’ said FMF CEO David Ansara.

Ackerman received the 7th FMF Luminary Award in 2014, for ‘his role as a great entrepreneur who followed his dream and changed retailing in South Africa for the lasting benefit of all consumers.’

In 2014, Ackerman received the Order of the Baobab in Silver. The Presidency wrote at the time that Ackerman ‘was one of the first retailers to fight on behalf of the South African consumers against the apartheid state’s monopoly on basic goods’. The Presidency continued:

‘Ackerman was one of the first executives to promote black South Africans to senior positions and to acknowledge black trade unions. This was at the period when such unions were banned from operating in this country. He also abolished race classification on the company’s human resources payroll. He always appointed the right person to the position regardless of skin colour.

Ackerman fought constantly against the Group Areas Act, stating that it was unjust, unfair and inhumane. He issued housing loans to staff as government refused to grant housing loans to black South Africans during apartheid. He implemented educational grants to staff and their children to encourage tertiary education at major universities, at a time when equal education for all did not exist.’

Today’s government praised and acknowledged Ackerman for his refusal to toe the ideological line set by their predecessors. It is this example that corporate South Africa must follow today, rejecting the ideological premises laid out for them that have proven destructive to our society and economy.

Ends.

Media enquiries

Anneke Burns 
0714230079 
FMF Publicist

***

‘Hy het nie toegelaat dat politiek hom stilmaak nie’ – FMF onthou die inspirerende Raymond Ackerman

Scroll up for English version.

Die Vryemarkstigting (FMF) is bedroef oor die nuus van die heengaan van Pick n Pay-stigter Raymond Ackerman en betuig sy innige simpatie aan Ackerman se familie en kollegas.

‘Ackerman was een van die min in die besigheidswêreld wat gedurende die apartheidsjare teen die staat opgestaan het. Hy het nie toegelaat dat politiek hom stilmaak nie. Vandag roep die FMF besigheidsleiers op om Ackerman se goeie voorbeeld na te streef,’ sê FMF Hoof Uitvoerende Beampte David Ansara.

Ackerman het in 2014 die sewende FMF Luminary-toekenning ontvang vir ‘sy rol as ‘n inspirerende ondernemer wat sy droom gevolg het en retail-handel in Suid-Afrika vir die blywende voordeel van alle verbruikers verander het.’

In 2014 het Ackerman die Orde van die Baobab in Silwer ontvang. Die Presidensie het destyds geskryf dat Ackerman ‘een van die eerste retail-handelaars was wat namens Suid-Afrikaanse verbruikers teen die apartheidsstaat se monopolie op basiese goedere geveg het.’ Die Presidensie het voortgegaan:

‘Ackerman was een van die eerste bestuurders wat swart Suid-Afrikaners na senior posisies bevorder het en swart vakbonde erken het. Dit was gedurende ‘n tydperk toe sulke vakbonde verbied was om in hierdie land aktief te wees. Hy het ook rasklassifisering in die maatskappy se menslike-hulpbronbeloningsstelsel afgeskaf. Hy het altyd die regte persoon vir die posisie aangestel, ongeag van velkleur.

Ackerman het voortdurend teen die Groepsgebiedewet geveg, en het verklaar dat dit onregverdig, onbillik, en onmenslik was. Hy het huislenings aan staf uitgereik omdat die regering geweier het om tydens die apartheidsjare huislenings aan swart Suid-Afrikaners toe te staan. Hy het onderwysbeurse aan staf en hul kinders verleen om tersiêre onderrig by groot universiteite aan te moedig, gedurende ‘n tydperk toe gelyke onderwys nie vir almal bestaan ​​het nie.’

Die huidige regering het Ackerman geprys en erken vir sy weiering om die ideologiese lyn te volg wat deur hul voorgangers uitgestippel is. Dit is hierdie voorbeeld wat besigheidsleiers in Suid-Afrika vandag moet volg, deur die ideologiese uitgangspunte wat op hulle gedwing word, en wat vernietigend vir ons samelewing en ekonomie is, te verwerp.

Einde.

Media-navrae

Anneke Burns
0714230079
FMF Publisiteitsbeampte

Share

Fund the FMF

Help FMF to promote the rule of law, personal liberty, and economic freedom.

For more content like this, Subscribe to FMF

RELATED ARTICLES

WATCH OUR LATEST VIDEO

FUND FMF

Help FMF to promote the rule of law, personal liberty, and economic freedom.